Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.
  Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Ferment Company. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en The Ferment Company middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met The Ferment Company zijn overeengekomen.
  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Onze gegevens: BTW nummer 856519030B01, Kamer van Koophandel nummer 66370973.
 2. Prijzen
  Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
  The Ferment Company heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de The Ferment Company websites te wijzigen.
  Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Typefouten en spelfouten zijn voorbehouden.
 3. Verzendkosten
  De hoogte van de verzendkosten binnen Nederland bedragen EUR 1,95 ongeacht het aantal artikelen.
  De verzendkosten naar het buitenland zijn als volgt:
  € 4,95 voor verzendingen naar België
  De verzendingen worden uitgevoerd door PostNL Pakketpost.
  Bestellingen welke zijn betaald worden in de meeste gevallen dezelfde werkdag verzonden. Bestellingen welke in de loop van de middag en in de avond binnenkomen worden de volgende werkdag verzonden. The Ferment Company levert uw bestelling in principe binnen 2 werkdagen binnen Nederland. Levering naar andere Europese landen zal minimaal enkele werkdagen duren. De precieze duur is afhankelijk van het land van bestemming. Als een product niet op voorraad is, wordt u bericht over de verwachte levertijd.
 4. Betaling
  Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt online betalen middels de internetkassa of een overschrijving via bankrekening.
 5. Levering
  Alle aanbiedingen van The Ferment Company zijn vrijblijvend en The Ferment Company behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door The Ferment Company. The Ferment Company is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The Ferment Company dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
  Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wél door The Ferment Company is verzonden, wacht The Ferment Company voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken, alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren.
  The Ferment Company is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL pakketpost.
  Leveringen naar andere landen binnen de EU zal minimaal enkele werkdagen duren. De precieze duur is afhankelijk van lokale omstandigheden.
 6. Retourneren en Garantie
  The Ferment Company doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan The Ferment Company te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Uiterlijk binnen dertig dagen na de ontbinding zal The Ferment Company het bedrag van het artikel op uw rekening terugstorten. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Wij vragen u hier voorafgaand via e-mail melding van te maken aan The Ferment Company.
  Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan The Ferment Company te melden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft The Ferment Company de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. Dit alles zal in overleg met de fabrikant plaatsvinden. Per artikel dient bekeken te worden of u aanspraak kunt maken op garantie. The Ferment Company zal contact opnemen met de leverancier en daarna samen met u zoeken naar een gepaste oplossing.
  Er wordt niet teruggenomen of geruild indien het artikel is uitgepakt of gebruikt, maar niet defect is
 7. Aansprakelijkheid
  Alle producten die in het assortiment van The Ferment Company zijn opgenomen zijn zorgvuldig uitgezocht. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen
  De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. The Ferment Company kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. The Ferment Company is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
 8. Overmacht
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Ferment Company in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat The Ferment Company gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  Omstandigheden in deze zin zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
 9. Privacy Statement
  Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door The Ferment Company gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 10. Geschillen
  The Ferment Company zal altijd eerst zelf proberen met u een oplossing te zoeken.
  Geschillen tussen de consument en The Ferment Company inzake te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als consument als door The Ferment Company worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan The Ferment Company heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat u de klacht aan The Ferment Company heeft voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Wanneer u een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is The Ferment Company aan deze keuze gebonden. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.thuiswinkelwaarborg.nl
 11. Copyright
  Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website www.thefermentcompan.nl mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van The Ferment Company.